Autorska i izdavačka prava

Prenošenje sadržaja

Kultura.ba zadržava sva prava na objavljene sadržaje, što uključuje eventualna naknadna objavljivanja u svim štampanim i elektronskim formatima. Autori koji svoje radove objave na portalu Kultura.ba obavezuju se da ove radove ne objavljuju u drugim medijima bez prethodne najave i pismene dozvole uredništva. Svi tekstovi koji se naknadno objave u drugim medijima i publikacijama trebaju sadržavati preciznu referencu na portal Kultura.ba (potrebno je navesti Kultura.ba kao izvor, te dodati web adresu i autora materijala).
Za preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa portala u drugim publikacijama (web, štampanim, bazama podataka itd.) neophodno je kontaktirati redakciju portala na adresu info@kultura.ba.
Preuzimanje i objavljivanje sadržaja sa sajta na redovnoj osnovi moguće je uz dogovor sa redakcijom portala, sa mogućnošću ostvarivanja partnerstva (oblika redovne saradnje) koja može uključivati razmjenu sadržaja.

Odgovornost za sadržaj

Mišljenja i stavovi objavljeni na sajtu www.kultura.ba su isključivo lični stavovi autora tekstova i ne odražavaju stavove redakcije, implementatora projekta ili donatora.
Kultura.ba je portal koji prihvata odredbe Kodeksa za štampu i online medije BiH te podržava sve inicijative koje su usmjerene na spriječavanje i preventivno djelovanje protiv govora mržnje u javnom prostoru (Član 3. Kodeksa za štampu i online medije).
U skladu sa tim, redakcija će brisati one komentare čitalaca – kako na portalu, tako i njegovoj Facebook stranici – koji sadrže otvorene pozive na bilo kakvu vrstu nasilja, psovke i uvrijedljivi sadržaj.
Zadržavamo pravo da uklonimo korisnika sa naše Facebook stranice, te ga – u ekstremnim situcijama – prijavimo nadležnim organima.
Web portal www.kultura.ba omogućila je velikodušna podrška američkog naroda kroz USAID. Sadržaj ovog sajta je odgovornost Udruženja "Akcija" Sarajevo i ne odražava stavove USAID-a i vlade Sjedinjenih Američkih Država.