Uputstvo za autore

Poziv na saradnju

Uredništvo portala Kultura.ba poziva kulturne radnike, istraživače, teoretičare, kritičare, analitičare, novinare i druge autore koji istražuju i analiziraju kulturu i kulturni sektor da se jave sa prijedlozima autorskih tekstova na e-mail urednistvo@kultura.ba
Portal Kultura.ba objedinjuje edukativno-informativne tekstove, analize i vijesti koje su namijenjene ekspertima, akademskoj zajednici, istraživačima, kulturnim radnicima, nevladinom sektoru, analitičarima i teoretičarima kulture, kao i svima koji su zainteresirani za obrazovanje u oblasti kulturnog menadžmenta, strateškog razvoja, finansiranja, zagovaranja, građanskog učešća, edukacije i produkcije u kulturnom sektoru.

Sadržaj i vrste tekstova

Autore zainteresirane da pišu za portal Kultura.ba pozivamo da redakciji dostave koncept priloga (glavnu tezu, osnovnu strukturu teksta i glavne izvore i reference). Prilog treba odgovarati jednoj od sljedećih kategorija teksta ili audio-vizuelnih formata:

1.    Analitički tekst za rubriku "Teme" (kraća analiza 1800–2200 riječi; duža analiza 2500–3000 riječi) o značajnim konceptima i trendovima u savremenim kulturnim politikama u regionu, EU i svijetu. Teme mogu uključivati: analizu legislative, prijedloge novih politika kulture, finansiranje kulture, podršku mladim talentima, upravljanje ustanovama kulture, demokratičnost kulturne politike, razvoj i održivost kulturnih institucija, civilno-javno partnerstvo, itd. Tekstovi su utemeljeni na analitičkom preispitivanju činjenica, a ne samo na mišljenjima i stavovima samih autora. Citiranje izvora je neophodno.

2.    Edukativni tekst za rubriku "Politike" (do 1200 riječi) koji predstavlja i/ili propituje instrumente kulturnih politika koji su relevantni za donosioce odluka, studente i nastavnike kulturalnih studija, kulturne politike i kulturnog menadžmenta, kao i u metode i taktike, te glavne protagoniste zagovaranja u kulturi danas (evropske mreže, "umbrella" organizacije, sindikati i slično). Prilog može biti u formi autorskog teksta ili intervjuasa sagovornikom relevantnim za izabranu temu. Ne mora biti nužno pisan, nego i snimljen kao audio ili audio-vizuelni zapis.

3.    Tekst za rubriku "Prakse" (prosječna dužina do 800 riječi) je koncipiran kao preporuka nekih inovativnih modela upravljanjem u kulturi: nove metode privlačenja i razvoja publike, novi biznis modeli, zanimljivi projekti, policy instrumenti i sl. tekst se treba fokusirati na određenu kulturnu instituciju (javnu ustanovu, udruženje, pojedinca), i njihovu djelatnost i/ili proizvod (publikaciju, web stranicu, film i sl.), koje bi mogle biti zanimljive kultrunom sektoru u BiH, ali i u široj regiji. Ova vrsta tekstova treba dati osnovne informacije o kulturnom akteru i specifičnostima njegove prakse, kao i njezinim efektima na konkretni kontekst.

4.    Tekstovi u rubrici "Stav" (prosječna dužina 800 riječi) donose mišljenja pojedinih autora o aktuelnim problemima ili pitanjima u oblasti kulture. Neke od tema mogu biti: gašenje i zatvaranje institucija kulture, položaj kulturnih radnika, odnos javnog, nevladinog i komercijalnog kulturnog sektora, otvorenost i dostupnost kulturnih sadržaja, kulturni turizam, pozicija samostalnih umjetnika, uloga strukovnih udruženja, finansiranje kulture, uloga kulture u programima političkih partija pred izbore, autorska prava, odumiranje profesija u kulturi, rad ministarstava za kulturu, ulaganje u modernizaciju kulturnih djelatnosti, reforma javnog sektora u kulturi, medijsko pokrivanje kulturnih sadržaja, nepostojanje kulturne kritike, komercijalizacija kulture, edukacija nove publike za kulturu, i sl. Autor mišljenje daje iz ugla vlastitog profesionalnog iskustva. Prilog bi trebao bi pružiti novi ili drugačiji pogled na određeni problem. Može biti u tekstualnoj formi ili u video formatu (video snimak izjave). Autor se o temi, dužini i formatu teksta dogovara sa uredništvom. 

Autori trebaju imati na umu činjenicu da se portal Kultura.ba obraća i regionalnoj publici koja možda nije upoznata sa lokalnim problemima i dešavanjima. Zato tekstovi trebaju sadržavati  objašnjenja pojmova, naziva i slučajeva, kao i primjera koje publika u drugim zemljama regiona nije nužno pratila ili ne mora znati za njih. Tekstovi bi trebali biti razumljivi ne samo strukovnoj, već i široj publici.

Rad s uredništvom

Svaki tekst objavljen na portalu Kultura.ba prolazi uredničku redakturu: uredništvo će autoru poslati svoje komentare i pitanja, te sugerirati izmjene u tekstu ako to smatra neophodnim. Kako postoji mogućnost dorade teksta u više navrata, autori trebaju biti spremni na aktivnu saradnju sa uredništvom.

Format teksta

Svaki tekst mora biti u potpunosti izvorno djelo autora. Tekst ne smije sadržavati dijelove ranije objavljivanih tekstova njegovog autora, osim ako drugačije nije dogovoreno sa uredništvom. U tom slučaju, korišteni dijelovi ranijih tekstova moraju sadržavati referencu na izvorne tekstove.
Autori uredniku/uredništvu dostavljaju potpun tekst koji uključuje uredno navedene reference, opremu teksta (grafikone, tabele, slike i sl.), te prijedlog naslova i podnaslova.
Tekst se dostavlja u .doc ili .docx formatu, a u naslovu dokumenta treba sadržavati ime i prezime autora teksta i datum slanja uredništvu.

1.    Korišteni font za pisanje tekstova je Times New Roman.
2.    Veličina fonta: 14 za naslov teksta, 13 za podnaslove, 11 za tekst i 10 za opremu teksta (grafikone, tabele, slike i sl.);
3.    Autorima se savjetuje da predlože opremu teksta: naslov (najviše 42 znaka s razmacima) i sažetak teksta (najviše 200 znakova s razmacima).
4.    Naslov i podnaslov(i) trebaju biti podebljani (bold).
5.    Nazivi grafikona, tabela, slika i sl. trebaju biti podebljani i napisani u kurzivu.
6.    Prored između redova je 1.0, dok se između paragrafa koristi jedan razmak u veličini fonta 11.
7.    Tekst je potrebno poravnati (justify), bez uvlačenja prve rečenice u paragrafu.
8.    Isključivo se koriste endnote (fusnote na kraju teksta) dok se klasične fusnote na dnu stranice ne koriste. Korištenje endnota svesti na minimum.
9.    Autori trebaju koristiti linkove koji će čitaoce uputiti na sadržaje na internetu - npr. web stranice organizacija ili publikacija koje su relevantne, zakone i slično, a pominju se u tekstu.
10.    Gdje god je moguće, treba dati čitav URL, tj. link na konkretnu web stranicu ili dokument umjesto na polaznu stranu sajta.

Uz dostavljene tekstove, potrebno je priložiti i kraću biografiju (od 100 do 300 riječi), koja  obavezno sadržava informacije o tituli, poziciji, obrazovanju, radnom angažmanu i poljima naučnoistraživačkog interesa, te profilnu fotografiju u formatu (3:2), minimalnih dimenzija 750x500 piksela.

Uz tekst je potrebno dostaviti i listu relevantnih referenci (publikacije, web stranice i sl., s linkovima gdje je moguće), koje će poslužiti kao dodatni izvor informacija o temi teksta. Osim toga, potrebno je poslati i prateći multimedijski materijal koji će poslužiti za opremu teksta. (fotografije, video i audio prilozi, slide shows, itd.)

Napomena

Autor se sa uredništvom dogovara o honoraru za tekst. Honorar za tekst zavisi od dužine i vrste teksta, kompleksnosti rada na tekstu i istraživanja koje tekst zahtijeva. Biće plaćeni samo tekstovi koji su prvobitno objavljeni na portalu Kultura.ba, bez obzira na to da li ih je autor sam ponudio ili ih je uredništvo naručilo od autora. Tekstovi ranije objavljeni u drugim publikacijama, kao i tekstovi koji zbog neispunjenja redakcijskih zahtjeva ne budu objavljeni, neće biti plaćeni.